POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi Użytkowniku,

Odwiedzając www.redshop24.pl  akceptujesz zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności.

Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych oraz w zakresie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposobu ich realizacji. Powyższe stanowi realizację wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”).

§1. Informacje ogólne

1.      Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna, składająca zapytanie i / lub zamówienie dotyczące usług świadczonych przez Administratora.

2.      Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO jest firma Emily Love prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Emily Love, z siedzibą w Krakowie ul. Mogilska 57, NIP: 9442168824, REGON: 121386514

Dane kontaktowe Administratora: tel. 124120337; e-mail: sklep@redshop24.pl

§2. Cel przetwarzania danych przez Administratora

1.      Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w celu korzystania z serwisów WWW Administratora oraz obsługi jego zapytania i / lub zamówienia złożonych przez formularz kontaktowy, w tym przesłania Użytkownikowi zamówionej spersonalizowanej informacji handlowej.

2.      W szczególności Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a)      zawierania i wykonywania umów, a także bieżący kontakt w powyższym zakresie,

b)     prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur, współpracy biznesowej i kontaktów biznesowych,

c)      prowadzenia korespondencji z osobami, które zadają pytania,

d)     ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora,

e)     przekazywania informacji podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy wykonywaniu umów określonych powyżej,

f)       partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę.

§3.  Podstawy prawne przetwarzania danych:

a)      art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane osobowe dotyczą na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

b)     art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań umownych na żądanie osoby, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

c)      6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji, udostępnienia danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa,

d)     art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Uzasadniony interes Administratora polega na dostarczaniu informacji w ramach oferowanych produktów i usług, w celach: poprawy jakości oferowanych/sprzedawanych towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji; zarządzania aktywnością na stronach internetowych Administratora, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb; obsługi komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy; wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, dochodzeniu lub obrony przez roszczeniami; statystycznych; tworzenia analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacji, w tym zapewnienie rozliczalności.

§4.  Zakres przetwarzania danych:

a)      dla celów określonych w § 3 lit. a) powyższej informacji, zakres przetwarzania danych: stosownie do zgody i celu, dla którego została udzielona zgoda;

b)     dla celów określonych w § 3 lit. b) i c) zakres przetwarzanych danych to:
imię i nazwisko lub nazwa firmy pod którą jest prowadzona działalność gospodarcza; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy); adres dostawy albo wykonania umowy lub miejsca zamieszania (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności), data urodzenia, nr PESEL lub NIP;

c)      dla celów określonych w § 3 lit. d) i marketingu zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej.

§5.  Okres przechowywania danych:

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów oraz w zależności od wskazanych wyżej celów. Przede wszystkim:

a)      dane osobowe są przetwarzane przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;

b)     dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),

c)      jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu i marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

d)     dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą,.

§6.  Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane następującym odbiorcom: partnerom Administratora, z którymi Administrator współpracuje, łącząc produkty lub usługi; dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej strony internetowej np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

§7.  Pliki cookies

1.      Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.

2.      Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym. Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.      Administrator wykorzystuje dwa typy cookies:

a)        Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

b)       Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

4.      Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5.      Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

Przeglądarka Firefox

Przeglądarka Chrome

Przeglądarka Opera

Przeglądarka Internet Explorer

Przeglądarka Safari

6.      Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

7.      Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§8.  Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane

1.      Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)     sprostowania danych osobowych,

c)      usunięcia danych osobowych,

d)     ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)     przenoszenia danych osobowych,

f)       wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych;

2.      Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres: sklep@redshop24.pl . Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

3.      Ponadto, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

§7. Zmiana Polityki

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć